Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20190007344

Roig i Civera, Antoni, (1844-1898)

El barber de Carreró : pesa valensiana en un acte y en vers. [Texto impreso] / orichinal de Antoni Roig y Civera . — Gandia : [s.n.], 1887 (Gandia : Imprenta dels Susesors de J. Orts , 1887)

30 p. ; 20 cm.

"Estrená en éxit en lo teatre de la Prinsesa de Valensia, la nit del 11 de Febrer de 1887, formant part de la funsió qu'es doná a benefisi del primer actor Manuel Llorens".

1. Teatro valenciano . 2. Teatre valencià . 3. Comedia . 4. Comèdia . I. Imprenta y libreria de la Viuda de J. Orts (Gandia) . II. Título.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV002296