Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

Resultados de la búsqueda

Todas las obras relacionadas: Editorial Valenciana S.A.

Elemento sin imagen.

A la vora del riu, mare : caricatura de revista en un acte i en quatre quadres

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¿A on está el lladre? : Trenca-caps bilingüe, en un acte, original i en vers de Juan Batiste...

 • Burguet Codonyer, Joan Baptista, (1833-1904)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Acertar errant : quadro valenciá en un acte i en vers,

 • Balader, Joaquim, (1828-1893)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Aiguarse la festa : improvització en un acte i en vers,

 • Liern, Rafael Maria, (1833-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al dictat : contes de l' escola

 • De Amicis, Edmondo, (1846-1908)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1921 ((València : Imprenta Valencianista), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Al sant per la peanya : Peça valenciana, original i en vers,

 • Millàs, Manuel, (1845-1914)
 • (València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amor fatídic : novel·la original

 • Puig Muñoz, Lluís Rafael
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana , 1920 ((Valencia : Imp. Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors de nines : conte per a xiquetes

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valencianista , 1921 ((València : Imp. Valencianista ), 1921)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors de nines : cuento pera chiquets

 • Mateu Pascual, Juan
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1916 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Amors y amargures : novéla

 • Daz y Costa, Jaume
 • València : Editorial Prensa Valenciana , 1915 ((València : Imp. La Gutenberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Andreuhuet : Choguet bilingüe, en prósa y vers

 • Alegre Ortiz, Joan
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Un aprenent de lletí : choguet en un acte y en vérs

 • Ovara, Josep, (1827-1881)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Arxiu Municipal : (notes del carnet d'un visitant)

 • Martínez Ferrando, Eduard, (1883-1935)
 • València : Editorial Valenciana S.A., 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Baix la còlera del déu : pel·licula tràgica

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El bateig : novel·la inédita, original

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1929)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Benefisi de Mora : Apropòsit en un acte i en vers, bilingüe original del Señor Colom, amb...

 • Colom y Sales, Juan, (1852-1917)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Bóus sinse pá : pieza valenciana en un acto y en verso

 • Máñez y Vidal, Estanislao
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cada ovella en sa parella : pieza bilingüe en un acto

 • García Capilla, José
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Valencianista), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡¡ Campanes de la meua terra!! : novel·la

 • Tomás Martí Vicent
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Un capitá de cartó : joguet cómic-líric bilingüe en un acte i en vers,

 • Bolumar, Rafael, (n. 1847)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Capitulé Tonico : sainete de cria.

 • Hernández-Casajuana, Faust, (1888-1972)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Caragól el quinquiller : pasillo valensiá, en un acte y en vérs. Un sabater desgrasiat : monólec...

 • Basillio, Juan Francisco
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La Carcallá del destí

 • Gascó Contell, Emilio, (1898-1974)
 • Valencia : Editorial Prensa Valenciana , 1915 ((Valencia : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Carmelo El Tonto ó Tots d' un ventre : comedieta de costums valencianes en un acte i en vers,

 • Civera Esteve, Ricardo
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¡¡Carracuca!! : choguet comic- liric bilingüe, en un acte y en vers

 • Liern, Rafael Maria, (1833-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Una casa en compromís : choguet cómic en vérs y orichinal

 • Gayano Lluch, Rafael, (1890-1954)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La casa misteriosa : sainet : en un acte y en prósa

 • Soler Peris, José
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Un casament en Picaña : sarsuela de costums valensianes, en un acte y en vérs

 • Palanca i Roca, Francesc, (1834-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La chala : joguet en un acte i en vers

 • Escalante i Feo, Eduard, (1854-1921)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprempta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Che, quín lio!... ; A nadal ... coques!...

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Choventut : noveleta

 • Pau, Amadeo
 • València : Editorial Prensa Valenciana. , 1915 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La cobla valenciana : cobles : locals patriòtiques, amoroses, alegres, tristes, coentetes i ......

 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((Valencia : Imp. Valencianista ), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Com les palometes de l' amor llauger : Escenes de la vida, págines d' amor i de dolor

 • Mollà Ripoll, Enrique
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((Valéncia : Imp. Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

¿Cóm se fa un sainet? : intent de conferència gràfica-teatral, en prosa i vers ; La nit de la...

 • Juan García, Josep Maria, (1884-1961)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imp. Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cordèlia i Baltasar : idil-li

 • Almela i Vives, Francesc, (1903-1967)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cóses de "Don Ambrós"

 • Thous i Orts, Maximilià, (1875-1947)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1916 ((València : Imp. "La Gutenberg"), 1916)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cregau en Déu

 • Bécquer, Gustavo Adolfo, (1836-1870)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Crepuscle redemptor : novel·la

 • Falomir, Fernando
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La creu de la beneficencia : ensaig de novel·la

 • Ferri Guillem, Antoni
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imp. Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Crudel expiació

 • Arteseros Rigal, R.
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Cuento del Dumenche : Almanac : 1915

 • València : Editorial Prensa Valenciana. , 1915 ((València : Taller de Tipografía La Gutemberg), 1915)
 • Libros
Elemento sin imagen.

El Cuento del Dumenche : almanac pera 1918

 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imp. Susesors de Emilio Pascual), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Cuentos y lligendes regionals

 • Ruiz de Lihory, José, Barón de Alcahalí, (ca. 1850-1924)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Impremta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

La darrera fada : novel·la inédita

 • Buil, Eduard, (1898-1973)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De l' abisme al cim

 • Navarro i Borràs, Enric, (1891-1943)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprempta Valencianista), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De la vida i de l' amor : cuento

 • Rodrigo Alamar, Josep
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1920 ((València : Imprenta Valencianista ), 1920)
 • Libros
Elemento sin imagen.

De sabater a consejal : joguet cómic bilingüe en un acte i dos cuadros, en prosa,

 • Gregori, Ricardo
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 ((València : Imprenta Valencianista), 1919)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Decrets de la Providénsia : ( acte primer) : drama valensiá en tres actes y en vérs

 • Palanca i Roca, Francesc, (1834-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Decrets de la Providénsia : (acte segón) : drama valensiá en tres actes y en vérs

 • Palanca i Roca, Francesc, (1834-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 (València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros
Elemento sin imagen.

Decrets de la Providénsia : (acte terser) : drama valensiá en tres actes y en vérs

 • Palanca i Roca, Francesc, (1834-1897)
 • València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 ((València : Imprenta Marco Hermanos), 1918)
 • Libros