Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180012198

Balader, Joaquim, (1828-1893)

Eixarop de llarga vida: acte segon : Comedia bilingüe en dos actes i en vers, [Texto impreso] / original de Joaquím Balader . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1919

16 p. ; 25 cm·. — (El Cuento del Dumenche ; nº 295, año 7)

Contiene Or Vell. — En portada: "escrita espresament per a el primer actor don Joaquim García Parreño i estrenada amb aplaudiment a benefici del mateix, la nit del 29 de Novembre de 1862 en el teatre Principal de Valencia".

1. Comedia . 2. Comèdia . 3. Teatro valenciano . 4. Teatre valencià . I. Editorial Valenciana S.A. . II. Imprenta Valencianista (Valencia) . III. El Cuento del Dumenche . IV. Título. V. Título: Or vell.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000805