Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:description>Contiene: La vesprada roja / F. Hernández- Casajuana ; Rimes de la Semana: Lo gesmil / Jacinto Mª Mustieles ; La senda de l' amor : comèdia per a marionnettes / per Jacinto Benavente ; traducció de Carles Salvador. - p.12-14 ; Novela valensiana : Partida de Truc / Rafael Gayano Lluch </dc:description>
<dc:title>Aiguarse la festa  : improvització en un acte i en vers,  [Texto impreso]</dc:title>
<dc:relation>El Cuento del Dumenche</dc:relation>
<dc:description>Dedicatoria a Enric Gaspar de l' autor. </dc:description>
<dc:description>En portada: " Representada per primera volta en el teatre Principal i en el de la Princesa, de Valencia, el 18 de Novembre de 1864, a benefici dels perjudicats per la inundació d' alguns pobles de la Ribera del Xuquer, soferta el día 4 del mateix". </dc:description>
<dc:publisher>Editorial Prensa Valenciana</dc:publisher>
<dc:type>Libros</dc:type>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:date>1919</dc:date>
<dc:creator>Liern, Rafael Maria, (1833-1897)</dc:creator>
<dc:creator>Hernández-Casajuana, Faust, (1888-1972)</dc:creator>
<dc:creator>Mustieles, Jacint Maria , (1887-1948)</dc:creator>
<dc:creator>Benavente, Jacinto, (1866-1954)</dc:creator>
<dc:creator>Salvador i Gimeno, Carles, (1893-1955)</dc:creator>
<dc:creator>Gayano Lluch, Rafael, (1890-1954)</dc:creator>
<dc:creator>Editorial Valenciana S.A.</dc:creator>
<dc:creator>Imprenta Valencianista (Valencia)</dc:creator>
<dc:identifier>http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/record.do?id=1249</dc:identifier>
<dc:subject>Teatro valenciano</dc:subject>
<dc:subject>Teatre valencià</dc:subject>
</rdf:Description>
<div xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"/>
</rdf:RDF>