Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180011337

Millàs, Manuel, (1845-1914)

Al sant per la peanya : Peça valenciana, original i en vers, [Texto impreso] / de Manuel Millás . — (València : Editorial Prensa Valenciana, 1919 (València : Imp. Valencianista, 1919)

15,[1] p. ; 25 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº273, año 7)

Dedicatoria mecanografiada al autor: Joaquín Mª Balader.

Contiene: Novela valencianista: El primer bes / Aleixandre Fayos. . — En portada: " Estrenada amb gran èxit en el teatre de la Princesa, a benifici de la primera actriu còmica Na Amalia Mondejar, la nit del 29 de Giner de 1876".

1. Teatre valencià . 2. Teatro valenciano . I. Fayos Carrión, Alejandro . II. Imprenta Valencianista (Valencia) . III. Editorial Valenciana S.A. . IV. El Cuento del Dumenche . V. Títol. VI. Título: El primer bes : (idili).

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000784