Logo del Archivo Municipal de Castellón de la Plana

CSAB20180010859

Alegre Ortiz, Joan

Andreuhuet [Texto impreso]: Choguet bilingüe, en prósa y vers / orichinal de Chuán Alegre Ortiz . — València : Editorial Prensa Valenciana, 1918 (València : Imprenta Marco Hermanos, 1918)

18 p. ; 24 cm.. — (El Cuento del Dumenche ; nº 223, año 6)

En portada: "escrit espresament pera el grasiós actor Enrique Andreu".

Contiene: Nocturno / Manuel García Cervera ; ¡ Hui es dia de pascua! / Chusép Rodrigo Alamar ; Ensómit / A.V.P. . — En portada: " estrenat en gran éxit en el Saló Novetats el 25 de febrer de 1918".

1. Teatre valencià . 2. Teatro valenciano . 3. Comedia . 4. Comèdia . I. García Cervera, Manuel . II. Editorial Valenciana S.A. . III. Imprenta Marco Hermanos (València) . IV. El Cuento del Dumenche . V. Títol. VI. Título: Nocturno. VII. Título: ¡Hui es dia de pascua!. VIII. Título: Ensómit.

Archivo Histórico Municipal (Castellón de la Plana) — Signatura: FV000736